Habitatges a la Riera Ginjolers

Promotor: RosesFutur
Emplaçament: Riera Ginjolers de Roses, Alt Empordà
Data: Octubre 2006
Superfície: 5.718,43 m2

Obra Finalista dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2007

El conjunt de 26 habitatges correspon al desenvolupament de l’estudi de detall per a l’ illa 3 del PERI Granja Sant Josep. Redactat pel nostre equip.

La nova ordenació es basa en la disposició de tres paquets de 9 habitatges cadascun, a l'igual del PERI. Modificant, però, la disposició en L (4+5) que era desfavorable per a certs habitatges i organitzant les noves fileres en forma de U (2+5+2).
Els objectius de l’estudi eren;
- Reforçar la voluntat del planejament de generar façana urbana, al passeig de la riera Ginjolers, i assolir una major continuïtat del talús verd que preveia el PERI.
- Garantir unes condicions favorables d’orientació , situació, i posició relativa a la totalitat de les parcel.les.
- Millorar la qualitat dels espais verds privats al quedar com espais més recollits entre els paquets d’edificació.
- Eliminar la servitud de pas sota els habitages perpendiculars a la riera.
- Millorar la privacitat dels habitatges.

Amb aquests criteris, i responent a l’ocupació permesa pel planejament, s’articula l’edificació sobre una malla quadrada de 8,5 metres, de la qual en soterrani se n’ocupa el 100%, i el 75 % sobre rasant, organitzant-se una disposició modular dels habitatges en forma de L al voltant d’un pati.

L’articulació d’aquest sistema de mòduls ens permet introduir variables en la distribució dels habitatges en funció de la seva posició relativa, per tal d’aprofitar al màxim les millors condicions d’orientació i visuals, i de ventil.lació i assolellament naturals.

La flexibilitat del conjunt ens va permetre a més, desenvolupar l’agrupació de 2 habitatges en 1 a la cantonada sud-est, més propera al nucli urbà, resultant un habitatge de tipologia singular adaptat de manera integral a la volumetria. I també resoldre l’adaptació topogràfica necessària de l’edificació que s’havia d’adaptar a 2 carrers paral.lels, a diferent cota, i al pendent pronunciat de la façana de la Riera.

El resultat pretén aconseguir una imatge de conjunt unitària, però alhora trencar amb l’esquema rígid de l’agrupació en filera convencional.

Comparteix:
f
t
mail
enviar