94 Habitatges a la Riera Ginjolers - Roses

Promotor: Felipromo
Emplaçament: Roses, Alt Empordà
Data: Abril 2008
Superfície: 12.782 m2

Per tal de donar resposta les necessitats de la societat a l’accés a l’habitatge, des de la promoció privada, la propietat proposa realitzar un edifici amb una gran varietat de tipol.logies de 2, 3 i 4 habitacions.
 
Els criteris d’ordenació especificats a la concreció de volums, i assolir la millor orientació, per a un bon assolellament i ventil.lació de tots els habitatges, són la base de la proposta.
 
Tot i la varietat tipol.lògica, es realitza un tractament unitari del conjunt, generant organitzativament, i compositivament una imatge clara de bloc. Formalitzada per:
1. L’articulació de les diferents peces en què s’esgraona el volum respecte el pendent.
2. ELs voladius continus emmarcats, reforçant la horitzontalitat a sud i est. 
3. La utilització de l’obra vista en els elements massius.
4. El modulat de les obertures.
5. La definició de la planta baixa. 
6. Decalatge d’una planta entre l’edifcació dels carrers paral.lels, oferint una secció favorable a l’assolellament i ventil.lació natural del pati.
7. El tractament del pati interior, nuclis d’escala i les dues façanes.
 
I alhora fugint de repetició mimètica, dels diferents trams de façana, reconeixent la seva orientació (voladius respecte obertures a nord) i organització funcional.
Comparteix:
f
t
mail
enviar