Casa CP

Emplaçament: Roses
Data: Desembre 2007

Habitatge unifamiliar al nucli antic de Roses, Alt Empordà

Es tracta d'un solar en cantonada dins del centre històric de Roses. L'edificació pre-existent és un bon exemple, per les caracterísitques de la parcel.la, el sistema constructiu i la seva tipología d'habitatge tradicional de les classes populars i d'antigues cases de pescadors o treballadors del camp.

A la planta baixa, dins les parets de pedra, encara es conserven dues tines sobre les quals s'abocava i pitxava el raïm, i una tercera per a la fermentació del most. També s'hi conserva un petit pou.

El projecte busca millorar l'aprofitament dels espais actuals i procura respectar la volumetria existent.

Es proposa una planta baixa lliure en el cos principal i situar l'acces i l'escala en un nucli de serveis. Es concentren els accessos i les dependencies de servei en l'espai del solar que deixa lliure el cos principal, que té una volumetria concreta, formalitzada com una caixa amb obertures controlades i tancaments tradicionals, de mur de mampostería i coberta inclinada acabada amb teula àrab.

La gran alçada de les edificacions veïnes i el volum tradicional del cos principal queden separats pel coixí que forma el nucli de serveis.

La planta del cos principal s'aprofita millor en el moment que l'escala d'accés a la planta primera pasa al nucli de serveis, permetent la situació de les habitacions en façana i ocupant la resta del cos principal per la sala-menjador. El nucli de serveis acaba en planta segona, formant un doble espai amb obertura a sobre de la sala i habilitant una terrassa a sobre del menjador, de la que se n'aprofita directament l'estudi de planta segona.

Tots els espais de serveis utilitzaran la façana ventil.lada, que formalitza la franja de separació de l'edificació veïna i el cos principal, pel seu funcionament, ventil.lacions i conduccións.

Comparteix:
f
t
mail
enviar