Habitatges a La Girada

Promotor: INCASOL
Emplaçament: Vilafranca del Penedès, Alt Penedès
Data: Maig 2007
Superfície: 5.467,13 m2

El punt de sortida de la nostra proposta és plantejar un esquema d’edifici basat en patis interiors que permeten situar les petites unitats d’habitatge, de 40, 50 i 70 m2 a banda i banda dels 16m de profunditat edificable, generant uns espais de circulacions interiors atractius i funcionals. L’accés als habitatges es produeix mitjançant un passadís que recorre els patis interiors, els quals estan ventilats per la seva façana superior. Gracies a l’aparició d’aquests patis s’aconsegueix una ventilació creuada en els habitatges.

L’altre factor decisiu és l’orientació est-oest de les façanes dels carrers. Per poder controlar l’assolellament es proposa la formació, a façana, de terrases enretirades i voladius buscant sempre la millor orientació.

Tipologia

L’alternància entre els tipus és possible gràcies a una estructura modulada i racional, que permet organitzar-los aleatòriament amb un joc de terrasses i voladius. El número i disposició dels tipus és variable peró queda fixat amb les condicions de la propietat en 20 habitatges de 40m2 (1 dormitori), 13 habitatges de 50m2 (2 dormitoris), dels quals 4 son habitatges tipus pati en planta baixa, i 14 habitatges de 70 m2 (3 dormitoris).
La racionalitat espaial permet col•locar les estances principals a façana, i concentrar cuines i banys sobre els patis interiors. Entre els banys i els passadissos es situen nuclis verticals d'instal•lacions, totalment accessibles des d’aquests. Sobre els patis interiors, ocupant tota l’amplada d’un mòdul es projecta un voladís, d’amplada 80 cms, destinat a safareig i estenedor.

Façana

La façana resultant no és un pla abstracte sinò el reflexe de la disposició de les peces. Al tractar-se d’una composició intercanviable, els elements que conformen la façana estan modulats i només es desplacen sobre els forjats, fent la seva posada en obra eminentment industrialitzable. El resultant són uns panys massissos que optimitzen al màxim un sistema de façana ventilada, que respòn perfectament al sobreescalfament de la façana oest.

Estructura

L’estructura es defineix per un conjunt de pòrtics de formigó armat, sobre l’eix transversal de l’edifici, que es van succeint a un ritme constant, 4,62 metres entre ells. Aquests pòrtics estan formats per quatre pilars, també de formigó armat, definint tres jasseres, que es van repetint en la successió de pòrtics.

Gracies al ritme constant de pòrtics principals, permet la introducció d’un element prefabricat com unitat per cobrir la llum entre aquests. S’opta per realitzar forjats unidireccionals, amb pre-llosa armada. Aquest element serveix com a encofrat perdut per la realització del forjat, amb un acabat decent per pintar i deixar vist.

Comparteix:
f
t
mail
enviar