Vil.la Urània - 4t classificat

Promotor: BIMSA
Emplaçament: Via Augusta, Barcelona
Data: Setembre 2013

Nova construcció i rehabilitació de la Vil·la Urània com a complex d'equipaments

EL SOLAR i EL NOU PROGRAMA
El solar verd de la Vil.la Urània, enmig d’una densa trama urbana, es transforma amb la introducció d’un important cos edificat. El gàlib permès d’aquest estreny el solar en la seva menor dimensió, reduint les seves façanes amb el carrer, reduint la relació amb la ciutat.
La Vil.la Urània s’ofega en el seu interior.

LA TRANSFORMACIÓ
Recuperar la màxima relació de la parcel·la amb la ciutat, eliminant el pla contigu als edificis amb els que limita. El nou volum edificat perd una dimensió, la seva profunditat. 

Un únic pla que es plega sobre sí mateix. Coincidint amb una de les inflexions, s’extreuen les últimes dues plantes fins a l’aresta de l’edifici veí  del carrer Saragossa, igualant les seves alçades. 

L’ESPAI LLIURE, L’EDIFICI I LA CIUTAT
L'espai lliure, amb la Vil·la Urània en el seu interior, respira amb la seva màxima dimensió cap als carrers. Els nous plans de l’edifici s’orienten en major grau a la ciutat, i el que s’obre a la Via Augusta augmenta la seva exposició solar. La dimensió del pla paral.lel a la mitgera oposada es redueix.

Per donar dinamisme i crear fites visuals entre l’edifici i el carrer, les arestes intermèdies de la façana s’estiren en varies direccions, i en diferents plantes de l’edifici. Aquests moviments també es produeixen a la mitgera lliure, tant per unificar el llenguatge geomètric, com per limitar la visió des del carrer d’un pati de llum existent a l’edifici contigu, el qual restarà obert.

DISSENY AMBIENTAL
Els fluxes tèrmics  generats en els extrems de l’edifici  acondicionen l’espai. La Galeria solar a sud i les Terrases verdes  a nord funcionen com un equip de producció de calor i fred que redueix la dependència de sistemes actius. 

La Galeria contruibuirà amb aportacions tèrmiques a l’hivern reduïnt la demanda de calefacció . A l’estiu, en canvi,  la galeria funcionarà com un termosifó, induint  la ventilació creuada a l’interior de les estances amb admisió d’aire fresc provinent de les terrasses amb vegetació a nord, en permetre sortir l’aire calent per la part superior. 

L’envolvent de la façana és una doble pell que en les parts cegues forma una façana ventilada augmentant l’aïllament térmic i en les obertures aporta protecció solar reduïnt els guanys a l’estiu. La tria de solucions constructives amb un elevat nivell d’aïllament tèrmic i les estratègies passives proposades garanteixen un edifici amb consum d’energía gairebé nul.

Comparteix:
f
t
mail
enviar